VH- Bộ VHTTDL vừa gửi văn bản số 197/TTr-BVHTTDL lên Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống đến 2020”.

Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng Đề án, đặc biệt công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống có ý nghĩa cấp thiết trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn bản cũng đề cập một cách chi tiết về kết quả đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn truyền thống, trong đó có tách riêng các đơn vị nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; những hạn chế của công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn truyền thống ở cả hai khối đơn vị này cũng như chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế.

“Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống đến 2020” là một Đề án quan trọng của Bộ VHTTDL. Đây là một đề án lớn, mang tính chiến lược và có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự nghiệp phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn truyền thống, có giá trị cực kỳ quý báu của dân tộc.

Trước khi được trình Chính phủ, Bộ VHTTDL đã nghiên cứu cũng như tham khảo ý kiến của nhiều Bộ, Ban, ngành, các Sở VHTTDL cũng như các cơ quan, đơn vị để có được đề cương Đề án cụ thể và hoàn chỉnh nhất.

P.V