Chương trình “Triệu chữ ký-một tấm lòng” đang nỗ lực thu thập chữ ký trên vải để kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ một cách thiết thực hơn nữa các nạn nhân Dioxin.