Hanoinet - Mình chưa thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nó, nhưng có một quyển sách bảo thế này: "Một chiếc lá rơi và vòm cây vẫn hát. Lá vẫn xanh như ngày xưa. Chỉ có những chiếc lá kề bên mới nhận ra sự mất mát".