Trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu đang hướng vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng như một sự lựa chọn thay thế lĩnh vực kinh doanh tài chính truyền thống đang gặp khó khăn, thì tỷ trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong tổng giá trị đầu tư của các doanh nghiệp ở châu Á vẫn còn thấp. Để khắc phục tình trạng này, châu Á cần đưa ra những sáng kiến mới để thu hút đầu tư của cả khu vực công và tư nhân vào cơ sở hạ tầng.