Nhân kỷ niệm 25 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, từ 8/12/2011 đến 5/1/2012, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Triển lãm ”.

Áp phích giới thiệu về triển lãm.
Ảnh: Thế Dương

Với hơn 200 tài liệu và hiện vật được lựa chọn, sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ và các bảo tàng, Triển lãm “Việt Nam - 25 năm trên đường đổi mới 1986 -2011 qua tài liệu lưu trữ" đã giới thiệu với công chúng về một giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ của đất nước từ tư duy đến hành động mà dấu ấn là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12 năm 1986).

Sau 25 năm thực hiện, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và tạo ra sự đổi thay cơ bản, toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Những thành tựu đổi thay to lớn đó sẽ được tái hiện qua hai phần nội dung của triển lãm - Phần I: Việt Nam - những năm trước đổi mới, giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh và hiện vật về một nước Việt Nam thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phần II: Đổi mới, hội nhập và phát triển, sẽgiới thiệu những tài liệu, hình ảnh, hiện vật về chủ trương, đường lối, chính sách và biện pháp đổi mới của Đảng và Nhà nước, cùng những thành tựu đạt được sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Bên cạnh việc giới thiệu thành quả của đất nước, triển lãm cũng là dịp giới thiệu với đông đảo công chúng về tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ, đồng thời tăng cường hơn nữa nhận thức và hiểu biết của xã hội về vai trò, tác dụng của tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.