Trong nội dung Công văn số 5696/UBND-KT, ban hành ngày 5/10, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện chuyên đề tuyên truyền “PCI và sự phát triển kinh tế thành phố” năm 2016.

Trien khai tuyen truyen “PCI va su phat trien kinh te thanh pho” nam 2016 - Anh 1

Theo đó, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố ký hợp đồng với Báo Diễn đàn doanh nghiệp thực hiện xây dựng chuyên đề “PCI và sự phát triển kinh tế thành phố” và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung tuyên truyền; phối hợp, hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố triển khai thực hiện theo quy định.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố trong việc cung cấp thông tin, tài liệu để xây dựng chuyên đề.

Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội phân bổ kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

PV