(GD&TĐ)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, trong đó có yêu cầu đến năm học 2013 - 2014 tất cả các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi để hỗ trợ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ.

Trước khi triển khai nhân rộng, các Sở GD&ĐT, Ban phụ nữ quân đội cần chỉ đạo thực hiện điểm. Cùng với đó là việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát trẻ em năm tuổi theo từng năm học; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các cơ sở giáo dục mầm non và cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Đối với 15 tỉnh đã được tập huấn bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, Bộ GD&ĐT yêu cầu cần chủ động tổ chức bồi dưỡng nội dung tập huấn của bộ cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên dạy mẫu giáo 5 tuổi. Trên cơ sở bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, các sở GD&ĐT lựa chọn các chỉ số để xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ phù hợp với thực tế địa phương. Trước khi triển khai diện rộng, thực hiện điểm tại 2- 3 trường đang thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Các tỉnh chưa được tập huấn, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn qua hộp thư điện tử của các sở GD&ĐT để cán bộ quản lý và giáo viên nghiên cứu trước khi tham gia tập huấn trong năm 2011. Cùng với việc Chỉ đạo phòng GD&ĐT quận/ huyện hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, các Sở GD&ĐT cần báo cáo kết quả triển khai thực hiện bộ chuẩn hàng năm về Bộ GD&ĐT theo báo cáo năm học. Lập Phương ,