Nhằm tạo sự thống nhất cao về ý thức và hành động trong toàn Ngành để triển khai có hiệu quả các hoạt động cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của đơn vị mình.

Trien khai ke hoach cai cach hien dai hoa hai quan theo tung dia ban - Anh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Theo đó, để triển khai kế hoạch, lãnh đạo và CBCC của đơn vị phải nắm được mục tiêu và mục đích chiến lược phát triển của ngành Hải quan từ nay đến năm 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể. Từng lĩnh vực nghiệp vụ phải nắm được yêu cầu và các hoạt động liên quan sẽ triển khai của Ngành để có căn cứ định hướng cho hoạt động nghiệp vụ của đơn vị mình.

Yêu cầu đặt ra đối với kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 đối với từng địa phương là gắn với kế hoạch của toàn Ngành, các chương trình hành động của UBND tỉnh, thành phố; phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị, đáp ứng yêu cầu quản lý của địa bàn (biên giới, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu chế xuất, loại hình XNK chủ yếu…) và các quy hoạch vùng miền, tuyến đường… liên quan tại địa bàn quản lý.

Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020 của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải hoàn thành trước ngày 5-12-2016 để Tổng cục Hải quan thẩm định và phê duyệt.

Căn cứ kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020, mô hình hoạt động của Hải quan Việt Nam năm 2020 cần đạt đến là cơ quan Hải quan điện tử, hiện đại hoạt động trên nền tảng:

Thứ nhất, về thể chế, quy trình thủ tục đầy đủ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thực hiện hiệu quả ác cam kết quốc tế. Thủ tục, quy trình nghiệp vụ hải quan được quy định đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện mô hình thủ tục hải quan điện tử.

Thứ hai, thủ tục hải quan điện tử được thực hiện “mọi nơi-mọi lúc-mọi phương tiện”. Hoạt động theo mô hình 5e: Thông quan điện tử (e-clearence); thanh toán điện tử (e-payments); triển khai tiếp nhận điện tử bản lược khai hàng hóa và các chứng từ liên quan cho phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh (e-Manifest); cấp phép điện tử (e-permits); chứng nhận xuất xứ điện tử (e-C/O).

Việc quản lý, thực thi các hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan dựa trên quản lý rủi ro….

Thứ ba, quản lý điều hành nội bộ điện tử, hoạt động theo cơ chế chỉ đạo điều hành tập trung cấp Tổng cục.

Thứ tư, quản lý nguồn nhân lực, sử dụng theo năng lực, đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liên chính, tuân thủ các quy định liên quan công chức hải quan.

Thứ năm, tổ chức bộ máy gọn, nhẹ, hiệu quả, phù hợp kiến trúc cơ quan Hải quan điện tử.

Thứ sáu, xây dựng quan hệ đối tác Hải quan-doanh nghiệp, tạo sự hiểu biết, đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật hải quan.

N.Linh