QĐND - Sau 6 ngày làm việc nghiêm túc, với quyết tâm cao, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và dân tộc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tại hội nghị lần này, BCH Trung ương đã tập trung trí tuệ thảo luận, cho ý kiến, xem xét và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Cùng với việc thảo luận, cho ý kiến về Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2011-2020, BCH Trung ương còn thảo luận, xem xét và quyết định những chủ trương, giải pháp đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Đây là hai nội dung lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là công tác xây dựng Đảng. Theo đó, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM), đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới đặt ra những yêu cầu mới và cần có hướng giải quyết mới.

QĐND - Sau 6 ngày làm việc nghiêm túc, với quyết tâm cao, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và dân tộc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tại hội nghị lần này, BCH Trung ương đã tập trung trí tuệ thảo luận, cho ý kiến, xem xét và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Cùng với việc thảo luận, cho ý kiến về Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2011-2020, BCH Trung ương còn thảo luận, xem xét và quyết định những chủ trương, giải pháp đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Đây là hai nội dung lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là công tác xây dựng Đảng. Theo đó, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM), đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới đặt ra những yêu cầu mới và cần có hướng giải quyết mới.

Dư luận hết sức phấn khởi trước kết quả thành công của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng. Kết quả của hội nghị thể hiện rất rõ bản lĩnh, kinh nghiệm và tính chiến đấu của Đảng ta. Đối với một đảng cầm quyền, nếu không tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự gột rửa những hạn chế, yếu kém của mình để vươn lên, thì đảng sẽ không đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước phát triển. Bởi vậy, tự đổi mới, tự chỉnh đốn chính là công việc thường xuyên và hằng ngày của Đảng; là việc làm đúng quy luật, khoa học và rất cách mạng. Thành công của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương cũng chính là những tín hiệu mới, đáng mừng về quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất cao của Đảng đối với đất nước, với nhân dân và dân tộc.

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ảnh: internet.

Tuy nhiên, để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự mang lại hiệu quả, điều trước hết và trên hết là toàn Đảng phải thể hiện được quyết tâm lớn, đồng thời phải có hệ thống các biện pháp mạnh. Nếu không có được hai điều cốt tử này thì việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ không mang lại kết quả như mong đợi của toàn Đảng, toàn dân. Tại hội nghị lần này, BCH Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Muốn có được sức mạnh và uy tín thì Đảng phải tự rèn luyện, tự củng cố, tự đổi mới, chỉnh đốn; không ai có thể làm thay được. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác hành động. Từng cán bộ, đảng viên từ cấp cao đến cơ sở cùng hành động. Nếu mỗi người tự giác chỉnh đốn bản thân mình trước thì cả tổ chức sẽ chuyển động.

Phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật; với cách nhìn khoa học và biện chứng về thực trạng tình hình của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, BCH Trung ương đã chỉ rõ cả những thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên, đồng thời cũng thẳng thắn nêu ra không ít hạn chế, khiếm khuyết cần nhìn nhận một cách nghiêm túc để có giải pháp sửa chữa, khắc phục. Hệ thống các giải pháp được BCH Trung ương thống nhất xác định lần này vừa mang tính chiến lược, lâu dài, vừa có tính cấp thiết và sẽ được triển khai thực hiện ngay sau hội nghị này. Đặc biệt, ba vấn đề được Bộ Chính trị lựa chọn và đề xuất xin ý kiến của BCH Trung ương chính là ba vấn đề trọng tâm, cốt lõi đối với công tác xây dựng Đảng.

Nhìn vào thực tiễn lịch sử cách mạng, dù lúc thuận lợi hay lúc khó khăn, nhân dân và cả dân tộc luôn đồng hành với Đảng; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân ta biết rõ rằng, mọi hoạt động của Đảng không có mục đích nào khác mà chỉ có mục đích duy nhất vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước, vì sự trường tồn của dân tộc. Lợi ích của Đảng cũng chính là lợi ích của nhân dân và của cả dân tộc. Đó là vấn đề cốt lõi tạo nên sức mạnh vô địch để Đảng lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước vượt qua muôn thác ghềnh đưa dân tộc đi đến bến bờ vinh quang. Bởi vậy, cứ mỗi lần Đảng đề cập đến công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng luôn thu hút được sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội. Và những vấn đề được BCH Trung ương tiến hành thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị lần này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Điều đó chứng tỏ nhân dân luôn tin tưởng ở Đảng và luôn mong Đảng ngày càng TSVM đủ năng lực để chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh, chông gai. Đó là những điều rất đáng trân trọng, những tín hiệu rất mừng, khiến nhân dân càng thêm tin tưởng vào Đảng.

Việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ngày càng TSVM là việc làm khó khăn, là cuộc đấu tranh gay go, gian khổ diễn ra ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức. Tuy nhiên, vì sự phát triển ổn định của đất nước, vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, khó đến mấy toàn Đảng vẫn phải thể hiện rõ quyết tâm, ý chí và thống nhất cao về các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, bền bỉ, kiên trì, tích cực. Trong quá trình thực hiện, coi trọng hành động và việc làm cụ thể. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam minh chứng: Đã có thời điểm Đảng ta gặp khó khăn hơn nhiều, tình thế bất lợi hơn nhiều, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh của Đảng, cùng với một đội ngũ cán bộ, đảng viên giàu tâm huyết, luôn đặt lợi ích của dân tộc, của đất nước lên trên hết, đồng thời phát huy cao nhất tinh thần tự phê bình và phê bình, Đảng vẫn vững vàng vượt qua, làm nên những thắng lợi vĩ đại mang tính lịch sử. Ngày nay, chúng ta có nhiều thuận lợi hơn, Đảng ta tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đông đảo hơn, trí tuệ hơn; bởi vậy, chúng ta tin tưởng những vấn đề được BCH Trung ương thảo luận, quyết định tại hội nghị lần này sẽ sớm đi vào cuộc sống. Thẳng thắn nhìn vào thực tế; thẳng thắn nhận khuyết điểm để sửa chữa; thẳng thắn gạt bỏ những “mầm bệnh” đang khu trú trong nội bộ bản thân Đảng là cách duy nhất, là biện pháp duy nhất và cũng là con đường ngắn nhất để xây dựng Đảng ngày càng TSVM; củng cố lòng tin của nhân dân; làm cho Đảng ta đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Cái "chất cộng sản", tính chiến đấu của người cộng sản chính là ở đó.

Cần phải nhận thức một cách đầy đủ rằng: Chăm lo xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là việc làm thường xuyên, hằng ngày của từng tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi giai đoạn lịch sử lại đặt ra cho Đảng những yêu cầu mới, biện pháp mới, cách nhìn mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Thực tiễn hơn 80 năm qua, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Chính nhờ xác định đúng đắn như vậy, nên dù gặp không ít khó khăn, thách thức, bằng niềm tin tuyệt đối của nhân dân, Đảng vẫn vững vàng đưa đất nước phát triển.

Quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được Đảng và Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Quân đội nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên trong Đảng bộ Quân đội phải luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tỉnh táo, nhạy cảm, sắc bén chủ động đập tan những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng bộ Quân đội TSVM là bổn phận, là trách nhiệm, là nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

QĐND