D.Hùng

Trien khai CVD “Toan dan doan ket xay dung nong thon moi, do thi van minh” - Anh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 22-9, Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho cán bộ Mặt trận các cấp từ thành phố đến cơ sở. Tại hội nghị, bà Lê Thị Thái Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố đã quán triệt, triển khai Đề án 04, Thông tri số 10 ngày 8-7-2016 của Ủy ban Trung ương MTTQVN và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố. Mục đích của CVĐ nhằm củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện hoàn thành chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của thành phố trong giai đoạn 2016-2020; huy động các nguồn lực ở địa bàn dân cư tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ở các xã, phường, thị trấn vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh.