QĐND Online - Ngày 13-7, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26-6-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) cho các đơn vị phía Nam. Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu được quán triệt, thảo luận những thắc mắc về Chỉ thị 328-CT/QUTW và Hướng dẫn số 918/HD-CT-TM của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu. Theo Chỉ thị 328, đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được hưởng trợ cấp 1 lần thuộc những trường hợp sau: Sĩ quan, QNCN thuộc diện dôi dư biên chế ở các cơ quan, đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động dẫn đến giảm số lượng hoặc chức danh sĩ quan, QNCN mà tổ chức không bố trí được vị trí công tác mới; sĩ quan hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy quản lý theo quy định mà quân đội không có nhu cầu bố trí, sử dụng; sĩ quan, QNCN của các đơn vị và cơ quan các cấp thuộc diện dôi dư theo biểu tổ chức, biên chế hoặc theo quy định tổ chức, quân số hàng năm của Bộ Tổng tham mưu hoặc tổ chức không có nhu cầu sử dụng, hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đào Duy Minh nhấn mạnh: Chỉ thị 328 của Thường vụ Quân ủy Trung ương có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quân đội trong việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan, QNCN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đáp ứng nguyện vọng của sĩ quan, QNCN khi thôi phục vụ tại ngũ.

Trung tướng Đào Duy Minh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp nêu cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, thực hiện chế độ trợ cấp một lần bảo đảm đúng quy trình, đối tượng, công khai, dân chủ, công bằng, chính xác, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt và giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và tổ chức trong mỗi cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Tin, ảnh: Lê Hùng Khoa