Năm 2003, công ty A có nợ công ty chúng tôi một khoản mà cho tới nay đã gần 5 năm vẫn chưa đòi được. Hiện tại, công ty A vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường thì công ty chúng tôi có thể xác định đó là khoản nợ khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi không? (Trương Sỹ Tiến, 35 Nguyễn Huệ, Thừa Thiên – Huế)

ới nay đã gần 5 năm vẫn chưa đòi được. Hiện tại, công ty A vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường thì công ty chúng tôi có thể xác định đó là khoản nợ khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi không? (Trương Sỹ Tiến, 35 Nguyễn Huệ, Thừa Thiên – Huế) Trả lời; Tại Điểm 3 Mục II Thông tư số 13/2006/TT-BTC (27/2/2006) của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng hướng dẫn: Khoản nợ phải thu khó đòi được trích lập quỹ dự phòng phải đảm bảo các điều kiện và có đủ căn cứ xác định theo qui định; đối với những khoản nợ quá hạn từ 3 năm trở lên coi như nợ không có khả năng thu hồi và được xử lý theo qui định tại Điểm 3.4 dưới đây. Điểm 3.4. Xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi qui định: “a. Nợ phải thu không có khả năng thu hồi bao gồm các khoản nợ sau: - Đối với tổ chức kinh tế: + Khách nợ đã giải thể, phá sản: quyết định của tòa án tuyên bố phá sản DN theo Luật phá sản hoặc quyết định của người có thẩm quyền về giải thể đối với DN nợ, trường hợp tự giải thể thì có thông báo của đơn vị hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập đơn vị, tổ chức. + Khách nợ đã ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả: xác nhận của cơ quan quyết định thành lập DN hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh về việc DN, tổ chức đã ngừng hoạt động không có khả năng thanh toán”. Trong trường hợp của công ty, có phát sinh khoản nợ với 1 khách hàng nợ là công ty A, khoản nợ này phát sinh từ năm 2003 như vậy tính đến nay đã quá 3 năm. Tuy nhiên khách hàng nợ (công ty A) vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường (không thuộc đối tượng là khách hàng đã giải thể, phá sản hay khách nợ đã ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả). Vì vậy khoản nợ này chưa đủ điều kiện để xác định là khoản nợ khó đòi để công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi.