Công văn số 817/TCT-CS ngày 15/2/2008, Tổng Cục Thuế hướng dẫn về việc trích khấu hào tài sản cố định trong thời gian ngừng sản xuất, như sau:

small_10759.jpg - Tại điểm 1 mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: “1.1. Tài sản cố định được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau: a) TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. b) TSCĐ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là TSCĐ thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh. c) TSCĐ được quản lý, theo dõi, hạch toán kế toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”. - Tại điểm 2 Điều 9 Mục III Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ có hướng dẫn: “Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm: - TSCĐ thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ. - TSCĐ phục vụ cho các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn... được đầu tư bằng quỹ phúc lợi. - Những TSCĐ phục vụ cho nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của riêng doanh nghiệp như đê đập, cầu cống, đường xá... mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý. - TSCĐ khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh”. Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trong năm Công ty có thời gian tạm ngừng sản xuất (thời gian tính tháng) để bảo dưỡng sửa chữa máy do không có nguyên liệu sản xuất thì trong thời gian ngừng sản xuất tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh do vậy doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao TSCĐ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.