Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Tranh hinh thuc trong viec hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh - Anh 1

Việc Bộ Chính trị các khóa X, XI, XII liên tục ban hành các chỉ thị chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chứng tỏ tầm quan trọng của công tác này, là yếu tố quan trọng nhằm đẩy lùi những nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Tuy nhiên, thực tế ở nhiều nơi hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn mang tính hình thức. Tại nhiều chi bộ, thường thì trước khi bắt đầu các nội dung cuộc họp, một đảng viên (được phân công từ trước) đứng lên đọc một bài viết do mình sưu tầm về Bác Hồ, rồi chi bộ chuyển sang các nội dung sinh hoạt khác. Rất ít chi bộ dành thời gian cho các đảng viên phân tích, thảo luận qua bài viết đó, từng đảng viên có suy nghĩ gì, rút ra được bài học gì; bản thân mình còn thấy khiếm khuyết gì, phải học tập Bác như thế nào để xứng đáng là người đảng viên... Hình thức tổ chức đơn điệu, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ, nhất là nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các chi bộ thiếu hấp dẫn, hiệu quả học tập không cao…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự có hiệu quả, thiết nghĩ cần phải đổi mới về hình thức học tập. Các chi bộ cần quán triệt để từng đảng viên hiểu rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc hằng ngày, hằng giờ đối với mỗi người. Tại các chi bộ thuộc cơ quan, đơn vị nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Với cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức, nội dung học tập cần liên quan chặt chẽ đến việc hình thành, hoàn thiện đạo đức công vụ. Hạn chế, đẩy lùi những biểu hiện cán bộ, công chức không hết lòng vì công việc, lợi dụng cương vị, chức trách được giao để gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân để trục lợi; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thu vén cho cá nhân hoặc nhóm lợi ích... Tại các chi bộ ở khu dân cư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần gắn với tác phong sinh hoạt, hun đúc lý tưởng, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ người đảng viên, làm cho mỗi đảng viên thật sự là những tấm gương về đạo đức, lối sống để quần chúng trong khu dân cư noi theo…