Trong 4 năm gần đây, có đến 3 năm Trần Anh đều báo lỗ quý III.

Tran Anh lai bao lo quy III gan 6 ty dong - Anh 1

Báo cáo tài chính quý III của CTCP Thế giới số Trần Anh (mã TAG ) cho thấy kết quả kinh doanh quý này khá ảm đạm.

Doanh thu thuần quý III mặc dù tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng từ 1,8 tỷ đồng lên tới 4,1 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng tăng 37% lên 95 tỷ đồng khiến công ty lỗ thuần hơn 6,2 tỷ và thêm khoản lỗ từ hoạt động khác khiến Trần Anh chịu cảnh lỗ ròng trong quý này.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế là -5,9 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái công ty vẫn lãi 1,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ 2013 đến nay, kết quả kinh doanh quý III của Trần Anh thường lỗ (2013, 2014, 2016), trong khi những quý khác trong năm công ty vẫn báo lãi, mặc dù có quý chưa khả quan.

Theo giải trình của công ty, việc đóng cửa trước thời hạn và gián đoạn kinh doanh siêu thị Phạm Hùng trong thời gian chờ chuyển dịch sang địa điểm mới đã ảnh hưởng đến kết quả toàn công ty. Ngoài ra, một số siêu thị dự kiến khai trương quý III đẩy lùi sang quý IV trong khi chi phí phát sinh cho hoạt động của siêu thị đã có.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TAG đạt 3.113 tỷ đồng doanh thu thuần và 12,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2015.

Về dư nợ tới thời điểm 30/9, Trần Anh đã vay thêm nợ dài hạn hơn 4 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ tài chính ngắn hạn cũng tăng thêm 41 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hiện tại ở mức 789 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2015.

Trong khi tổng tài sản của doanh nghiệp là 1.067 tỷ đồng thì có hơn 715 tỷ đồng là giá trị hàng tồn kho, tương ứng 67%.

Bảo Vy