Đạo diễn Nhĩ Đông Thăng tái tạo "Death Duel" dưới định dạng 3D với "Sword Master".

Tuấn Lương