"Đáng sống" là chùm phim ngắn do Đặng Hồng Giang, tác giả của "Lửa Thiện Nhân", thực hiện trong suốt bốn năm qua.

Tuấn Lương