Vphone S8 là smartphone nhỏ nhất thế giới hiện tại, với nhiều tính năng cơ bản.

Minh Khoa - Lê Phát