Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Trà Bắc :

1.Thời gian tổ chức đại hội : lúc 7 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2012 (Thứ ba)

2.Địa điểm : Văn phòng Cty Cổ phần Trà Bắc (216, Bạch Đằng, P.4, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

3.Nội dung :

-Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

-Báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011,

-Phân phối lợi nhuận năm 2011; thù lao HĐQT, BKS năm 2012; mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cho Ban Điều hành; chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2012.

-Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết khác (nếu có)

4. Trong trường hợp tham dự hoặc không tham dự, Quý cổ đông vui lòng gởi hoặc Fax trực tiếp “Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự” (gởi kèm theo) đến Công ty hạn chót 17 giờ ngày 20/4/2012 theo địa chỉ sau :

Công ty Cổ phần Trà Bắc 216 – Bạch Đằng –phường 4 – thành phố Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh
Điện thoại : 074.2240.490 Fax : 074.3754.484