(ATPvietnam.com) - Công ty Cổ phần TRAPHACO (TRA) thông báo giao dịch cổ phiếu của Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản việt.

Cụ thể, từ ngày 7/10 đến 7/12/2010, Quỹ Y tế Bản Việt đăng ký bán 200.000 cổ phiếu đồng thời mua 200.000 cổ phiếu để cơ cấu lại danh mục đầu tư bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện tại, Quỹ Y tế Bản Việt nắm giữ 718.446 cổ phiếu tương đương 5,8%, nếu giao dịch thành công thì Quỹ này vẫn còn nắm giữ 718.446 cổ phiếu tương đương 5,8%. Anh Thư