- Do vấn đề thiếu hụt nguyên liệu, công suất giảm 60%, công ty dự kiến sẽ tạm cho một bộ phận công nhân ngừng việc trong vòng 6 tháng. Xin hỏi trong trường hợp này công ty sẽ trả lương cho số lao động bị ngừng việc tạm thời trong 6 tháng như thế nào? Có thể trả 70% lương được không? (Câu hỏi của bạn Thanh Mai, Phú Mỹ, BR-VT).

Trả lời: Điều 34 Bộ luật Lao động quy định: Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày trong một năm. Khi tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và giới tính của người lao động. Người lao động tạm thời làm công việc khác, được trả lương theo công việc mới, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức tiền lương cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Điều 9 Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động quy định như sau: Khi người sử dụng lao động gặp khó khăn đột xuất do khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc nhu cầu của sản xuất - kinh doanh thì người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm. Trong trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thỏa thuận của người lao động, nếu người lao động không chấp thuận mà họ phải ngừng việc thì người đó được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ luật Lao động. Bên cạnh đó khoản 1 Điều 62 Bộ luật Lao động quy định: Trong trường hợp phải ngừng việc, nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương. Như vậy, trong trường hợp nếu công ty không xây dựng kế hoạch tổ chức thu mua, nhập khẩu nguyên liệu tốt dẫn đến việc thiếu hụt nguyên liệu trong sản xuất thì lỗi của công ty trong việc để thiếu hụt nguyên liệu, phải cho người lao động ngừng việc thì người lao động được trả đủ tiền lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 nêu trên. Còn trong trường hợp thiếu hụt nguyên liệu do điều kiện khách quan, công ty đã cố gắng khắc phục nhưng vẫn không đảm bảo nhu cầu sản xuất dẫn đến việc phải giảm công suất, thì người lao động cùng có trách nhiệm chia sẻ cùng công ty. Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.