Ngày thường, khi sửa sang nhà cửa, người dân tại khu vực trung tâm TPHCM đã phải tìm kiếm đỏ con mắt mới thuê được lực lượng xe ba gác đổ xà bần.