Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai thí điểm việc thu tiền thuê đất các dự án dưới lòng đất, với mức thu bằng 50% đơn giá thuê trên mặt đất.