UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế du lịch, phấn đấu đến năm 2010 doanh thu toàn ngành đạt 46.000 tỷ đồng, gấp đôi mức thực hiện năm 2007.