Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài nguyên - Môi trường, UBND TPHCM vừa xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và chi kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn TP năm 2008