(VOV) - Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đề ra chỉ tiêu tiết kiệm 165 triệu kWh điện, nhưng đến thời điểm này, thành phố tiết kiệm được gần 115 triệu kWh điện, đạt hơn 80% chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, các cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm gần 19 triệu kWh, khối sản xuất tiết kiệm trên 30 triệu kWh và sản lượng điện tiết kiệm trong thắp sáng sinh hoạt hơn 28 triệu kWh. Riêng trong chiếu sáng công cộng tiết kiệm được gần 36 triệu kWh…. Tuy nhiên, ở nhiều công sở và tòa nhà của thành phố, tình trạng lãng phí điện vẫn còn phổ biến. Ông Lương Minh Đức, phụ trách kỹ thuật Tòa nhà Diamond Plaza, một trong những đơn vị tiêu biểu trong chương trình tiết kiệm năng lượng cho rằng, trong thực hiện tiết kiệm điện thì vấn đề con người là quan trọng nhất. Thứ nhất, mỗi người phải có ý thức tiết kiệm năng lượng và được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo đơn vị, chính quyền. Thứ hai, các giải pháp tiết kiệm điện phải được thực hiện bởi sự đồng tình của nhiều người, tức là phải phát động phong trào tiết kiệm. Cuối cùng, với mỗi công sở, xí nghiệp cần phải có một đội ngũ am hiểu về kỹ thuật để có những biện pháp thích ứng được với mỗi tòa nhà cụ thể./. Cao Thoa