(PL)- Đề án thí điểm chế định thừa phát lại tại TP.HCM được Thủ tướng phê duyệt ngày 19-2. Đây là bước đi thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động hành chính, tư pháp.