(PL)- UBND TP.HCM vừa chấp thuận về chủ trương cho Công ty TNHH may Song Ngọc đầu tư dự án nói trên.