UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành 5 đề án phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, 5 đề án gồm: “Truyền thông phòng, chống mua bán người”, “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người”, “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”, “Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người” và “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người”.

TP HCM: Trien khai 5 de an phong, chong mua ban nguoi - Anh 1

Với đề án “Truyền thông phòng, chống mua bán người” thành phố đặt ra mục tiêu 100% số xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người; ít nhất 30% số xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và 50% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người.

Với đề án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người”, mục tiêu đặt ra là 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo luật định; hàng năm tăng ít nhất 2% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án mua bán người trên tổng số các vụ việc được phát hiện.

Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” đặt mục tiêu 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% nạn nhân được hỗ trợ; 100% nạn nhân và người thân thích được bảo vệ an toàn.

Đề án “Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người” có mục tiêu 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) phần có liên quan đến tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm với Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) được triển khai, thực hiện.

Còn đề án “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người” nhằm mục tiêu 100% số vụ, việc mua bán người có yếu tố nước ngoài phải được đề nghị với các cơ quan chức năng của các Bộ, ban ngành Trung ương xem xét phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan giải quyết; 100% các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên được triển khai thực hiện.

Nguyễn Lê