TT - Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai năm 2011 theo đề nghị của chánh thanh tra TP.

Theo kế hoạch của Thanh tra TP, đợt thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai; phát hiện những tồn tại, bất cập để kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách trong quản lý, giám sát công tác lập, thẩm định và xét duyệt quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai. Thanh tra TP cũng sẽ kiểm tra, làm rõ các trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Kiểm tra, rà soát, đối chiếu với quyết định giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất để đề xuất xử lý theo quy định của Luật đất đai đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích hoặc không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Đối tượng thanh tra là UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; các sở ngành liên quan; tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch, thực hiện quy hoạch và sử dụng đất.