(PL)- Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong quý I toàn TP tiếp nhận hơn 4.300 đơn, sau khi trừ đơn trùng lắp (1.255 đơn) và đơn thẩm quyền (gần 1.800 đơn) thì tổng số đơn phải xử lý là hơn 3.000 đơn. Trong đó, số đơn đã xử lý đạt khoảng 98%.