UBND TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thu phí đảm bảo hàng hải luồng Soài Rạp.

TP.HCM duoc thi diem thu phi dam bao hang hai luong Soai Rap - Anh 1

Luồng Soài Rạp (Ảnh: Internet)

Toàn bộ số tiền phí thu được sử dụng để duy tu, nạo vét luồng theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trường hợp số thu phí hàng năm không đủ để duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp, UBND TP.HCM có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện, đảm bảo hoạt động của luồng ổn định.

Trường hợp số thu phí hàng năm sau khi bù đắp chi phí duy tu, nạo vét luồng còn dư, UBND Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sử dụng số kinh phí còn dư này.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải và UBND TP.HCM hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Bộ Giao thông - Vận tải có trách nhiệm quản lý, vận hành tuyến luồng hàng hải Soài Rạp (không kể việc duy tu, nạo vét luồng) theo quy định của pháp luật.

Như Chính