UBND TP HCM vừa quyết định bổ sung tên 13 nhân vật lịch sử và 1 sự kiện lịch sử vào Quỹ tên đường tại thành phố.

TP HCM co ten duong Nguyen Co Thach - Anh 1

Các nhân vật và sự kiện lịch sử bao gồm Phạm Tu; Nguyễn Cơ Thạch; Cao Đăng Chiếm; Nguyễn Văn Khối; Hoàng Trọng Mậu; Nguyễn Thị Lựu; Trần Hữu Nghiệp; Nguyễn Văn Trí; Trần Văn Sắc; Thẩm Thệ Hà; Trần Quý Kiên; Nguyễn Đình Khánh; Trần Văn Khê; 30 tháng 4.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao và các sở-ngành chức năng, UBND các quận-huyện được giao tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt mới và sửa đổi tên đường trên địa bàn TP.

Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998) là nhà chính trị, nhà ngoại giao. Ông nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ), nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam.

Ông là thân sinh Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.