VIT - Tổng thống Mỹ Obamma yêu cầu bộ tài chính tiến hành cắt giảm thuế cho 95% người dân quốc gia này và hoàn thành kế hoạch này chậm nhất là ngày 1 tháng 4 năm nay.