Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - vừa ký ban hành kế hoach triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/T.Ư ngày 25.12.2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ 20-NQ/TƯ ngày 28.1.2008 của BCHTƯ Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TƯ của Bộ Chính trị, gồm 6 nội dung:

1/Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ;

2/Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; chủ động kiến nghị, tham gia giải quyết một số vấn đề bức xúc, cấp bách của NLĐ;

3/Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh;

4/Thường xuyên thực hiện công tác phát triển đoàn viên là CNLĐ trong các DN thuộc các thành phần kinh tế;

5/Vận động CN tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng GCCN lớn mạnh;

6/Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận về phong trào CN và hoạt động CĐ.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý trong kế hoạch triển khai là phấn đấu có 100% số DNNN, 65% trở lên số DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức CĐ xây dựng và ký kết được TƯLĐTT; phấn đấu đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; 90% trở lên số đơn vị, DN đã đi vào hoạt động và có từ 30 LĐ trở lên thành lập được CĐCS…

Kế hoạch triển khai đặt ra một trong những mục đích, yêu cầu là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong nhận thức và hành động của CB, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước về vị trí, vai trò to lớn của GCCN và tổ chức CĐVN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.