QĐND Online - Sáng 25-9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) họp phiên thứ nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết dự và chủ trì. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch HĐLLTW, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết điều hành thảo luận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết đã quán triệt mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung, phương pháp tổng kết. Theo đó, tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) là cần thiết, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận- thực tiễn quan trọng, tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần chuẩn bị các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Phạm vi tổng kết gồm: Một số vấn đề một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016), trọng tâm là 10 năm (2006-2016).

Tổng Bí thư nhấn mạnh một số yêu cầu quan trọng trong quá trình tổng kết. Đó là, phải xuất phát từ thực tiễn đổi mới của đất nước và những biến đổi của thế giới; dựa trên các quan điểm, đường lối của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XI và các hội nghị Trung ương các khóa trên; cần kế thừa những kết quả, kết luận của các lần tổng kết, những kết quả nghiên cứu, như: Tổng kết 20 năm đổi mới (1986-2006); 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991-2011; 20 năm thực hiện Hiến pháp (1992-2012). Đặc biệt, việc tổng kết phải chú trọng tính thiết thực và hiệu quả; gắn chặt lý luận với thực tiễn; từ thực tiễn đổi mới của đất nước để tổng kết lý luận; kết hợp tổng kết những vấn đề dài hạn với việc giải quyết, xử lý các vấn đề trước mắt, nhất là các vấn đề đang có vướng mắc, góp phần thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc tổng kết phải góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng; phát hiện, đề xuất được một số vấn đề, luận điểm mới có căn cứ lý luận- thực tiễn, những giải pháp, kiến nghị mới đúng đắn, thiết thực, cụ thể.

Về nội dung, phương pháp tổng kết, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung vào 10 vấn đề trọng tâm, như: Cục diện thế giới và khu vực; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hội nhập quốc tế; đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nền dân chủ XHCN; xây dựng Đảng cầm quyền; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng… Trong tổng kết, cần tổng hợp việc nhận thức và giải quyết tốt 8 mối quan hệ được nêu trong Cương lĩnh 2011.

Quá trình tổng kết phải quán triệt Kết luận số 66-KL/TW của Bộ Chính trị, với tinh thần thiết thực, hiệu quả; không tổ chức tổng kết ở các cấp từ dưới lên, mà tổng kết chủ yếu ở các bộ, ban, ngành, cơ quan quản lý, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận ở Trung ương...và ở một số địa phương.

Tại phiên họp, GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực HĐLLTW, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập đã báo cáo tóm tắt Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016). Các đại biểu dự họp đánh giá Dự thảo đề cương đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng về kết cấu, nội dung… của Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số vấn đề, đồng thời chỉ đạo sớm xây dựng, hoàn thiện Đề cương tổng kết, nhằm tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai và thực hiện tổng kết. Bên cạnh đó, Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết cần tiếp tục được hoàn thiện, làm cơ sở thống nhất cho các nhóm vấn đề tổng kết, bảo đảm mang tầm khái quát cao, toàn diện, tổng hợp và có sự gắn kết; kiên định phương pháp luận biện chứng. Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới, nhưng xác định trọng tâm là 10 năm (2006-2016); cần đánh giá khách quan những thành tựu to lớn đạt được và cả những hạn chế, khuyết điểm; thấy cả cái mới và những vấn đề còn tồn tại, chưa xử lý được... Ban Chỉ đạo tổng kết cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết, xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện; phân công nhân sự cụ thể theo các nhóm vấn đề; hướng dẫn, gợi mở cho các địa phương tổng kết bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới là nhiệm vụ rất quan trọng; tiến độ và thời gian rất khẩn trương, do vậy phải tiến hành đồng thời các nhóm giải pháp công tác. HĐLLTW- Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết cũng như các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ biên tập, tổ giúp việc… cần xác định tốt trách nhiệm, dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ cho nhiệm vụ này, đặc biệt chú trọng chất lượng nội dung văn kiện.

Thay mặt HĐLLTW và Ban Chỉ đạo tổng kết, đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu, nghiêm túc tiếp thu ý kiến đánh giá, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp. HĐLLTW- Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo sẽ sớm triển khai các nội dung, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, đặc biệt là xây dựng, hoàn chỉnh Đề cương tổng kết, Đề cương báo cáo tổng kết và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, giúp các cơ quan, địa phương tham gia tổng kết bảo đảm sát thực tiễn, thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: PHẠM QUÂN