GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng, trung cấp tổng kết chương trình công tác học sinh sinh viên giai đoạn 2012-2016.

Tong ket chuong trinh cong tac hoc sinh sinh vien giai doan 2012-2016 - Anh 1

Yêu cầu chung là đánh giá khách quan, đầy đủ tình hình thực hiện, những mục tiêu cụ thể đã đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân; làm rõ chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2016.

Nội dung báo cáo tổng kết gồm: Khái quát về tình hình học sinh, sinh viên của nhà trường giai đoạn 2012-2016, những biểu hiện tích cực, tiêu cực đáng lưu ý. Tình hình triển khai thực hiện Chương trình; những thuận lợi, khó khăn (về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính,..);

Kết quả thực hiện Chương trình (đánh giá theo 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình thuộc phạm vi, trách nhiệm của nhà trường); đánh giá mức độ đạt được theo từng mục tiêu cụ thể (5 mục tiêu);

Bài học kinh nghiệm, nguyên nhân của những thành tựu và những hạn chế; kiến nghị với Bộ GD&ĐT, cơ quan quản lý nhà trường và địa phương; đề xuất mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, trong nội dung còn có thống kê việc kỷ luật học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2016 theo các nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật quy định tại Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Căn cứ vào báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình của nhà trường và quá trình theo dõi, kiểm tra thực tế, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho một số tập thể trên toàn quốc đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Dự kiến hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình công tác học sinh sinh viên giai đoạn 2012-2016 tổ chức vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2016.