Sáng 30-7, Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề cập toàn diện về tôn giáo được phổ biến, quán triệt rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Nghị quyết khẳng định chính sách nhất quán của Đảng là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta. Đồng chí khẳng định: Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác tôn giáo. Tình hình tôn giáo về cơ bản ổn định. Nhìn chung hoạt động của các tổ chức tôn giáo tuân thủ pháp luật theo hướng "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành cùng dân tộc. Đại đa số tín đồ, chức sắc các tôn giáo tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia các chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục, hoạt động từ thiện, nhân đạo, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các lễ hội tôn giáo truyền thống, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Tuy nhiên, do số lượng các tổ chức, hệ phái tôn giáo được công nhận và được đăng ký hoạt động ngày càng tăng và lịch sử hình thành các tôn giáo ở nước ta có những đặc thù riêng, đặt ra cho công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo nhiều vấn đề cần được nghiên cứu thấu đáo và giải quyết, bảo đảm lợi ích của đất nước, dân tộc và người có đạo. Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu lưu ý thảo luận sâu vấn đề nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo của cán bộ, đảng viên và cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Trên cơ sở kết quả đạt được, cần đề xuất hướng bổ sung hoàn chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho phù hợp thực tiễn. Báo cáo tổng kết do đồng chí Hà Thị Khiết trình bày nêu bật những thành tựu đạt được trong thực hiện nghị quyết thời gian qua. Đặc biệt, đồng bào các tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tôn giáo có sự phát triển về tín đồ, chức sắc, nhà tu hành; sinh hoạt tôn giáo sôi động, cơ sở thờ tự được xây mới, tu bổ khang trang. Tổ chức giáo hội được củng cố từ cấp Trung ương đến cơ sở. Công tác quản lý Nhà nước các hoạt động tôn giáo sau khi có nghị quyết được tăng cường, chính quyền các cấp đã ý thức rõ hơn về trách nhiệm quản lý đối với tôn giáo; sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ được bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo được hướng dẫn và giải quyết nhanh chóng theo quy định của pháp luật… Báo cáo chỉ rõ: Thời gian tới, đội ngũ cán bộ các cấp và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức đối với những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại về tôn giáo nhằm làm cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các tổ chức tôn giáo trong khu vực và trên thế giới hiểu về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt, hoạt động tôn giáo ổn định theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và các quy định của pháp luật; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo" trong quần chúng tín đồ các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo gây mất ổn định xã hội, xâm hại an ninh quốc gia và làm tổn hại tới lợi ích Tổ quốc, dân tộc và nhân dân... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những mặt được, chưa được, phân tích hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết; những cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo hiện nay, nêu nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) trong thời gian tới. TTXVN