Ngày 14/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) trên địa bàn.

Tong ket 4 nam thi hanh Luat Khieu nai, Luat To cao - Anh 1

Hội nghị tổng kết Luật KN, Luật TC tại Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, trong 4 năm qua, tỉnh này đã tích cực triển khai việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC. Từ đó, các cấp, ngành, các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện nghiêm túc, người dân được tiếp cận nhiều hơn và ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện các quy định của pháp luật về KN,TC.

Tình hình KN trên địa bàn được giải quyết nghiêm túc, tổng số đơn,vụ việc KN thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 1.287 đơn/1.170 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,7%, trong đó thông qua giải thích, thuyết phục 277 vụ việc, giải quyết bằng quyết định hành chính 866 vụ việc. Qua giải quyết KN đã phát hiện sai phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 697 triệu đồng, 150m2 đất, trả lại cho công dân 10.121 triệu đồng, 4.826m2 đất. Đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 43 cá nhân có sai phạm, đã xử lý 29 cá nhân, bảo vệ quyền lợi cho 102 người, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc với 2 đối tượng.

Trong quá trình giải quyết KN có nhiều vụ việc của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn cố tình không hiểu, không khởi kiện vụ án hành chính tại tòa và tiếp tục KN dai dẳng. Một số vụ việc KN giải quyết chưa đảm bảo về quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các vụ việc KN thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã dẫn đến công dân KN vượt thẩm quyền lên cấp trên…

Đối với việc thực hiện Luật TC, trong 4 năm qua các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã giải quyết 1.121 đơn thuộc thẩm quyền, có 190 đơn các cơ quan cấp trên đôn đốc các cơ quan cấp dưới giải quyết, còn 931 đơn/695 vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết, đã giải quyết 672/695 vụ việc. Qua giải quyết TC cho thấy, số vụ việc TC đúng 90/672 vụ việc, số vụ việc TC sai là 388/672 vụ việc, số vụ việc TC có đúng có sai 194/672 vụ việc.

Qua giải quyết TC đã phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước 4.012 triệu đồng, 2.759m2 đất, trả lại cho công dân 709 triệu đồng. Đến nay, đã thu hồi vào ngân sách Nhà nước 2.542 triệu đồng, 1.749m2 đất, trả lại cho công dân 411 triệu đồng. Về kiến nghị xử lý hành chính, đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 105 cá nhân có sai phạm, đã xử lý 105 cá nhân, bảo vệ quyền lợi cho 528 người; chuyển cơ quan điều tra 9 vụ việc với 10 đối tượng.

Từ những phân tích, tham luận về Luật KN,Lụat TC, các cấp, ngành tỉnh Nghệ An kiến nghị cần hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền giải quyết TC đối với những cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hay được điều chuyển, bổ nhiệm vào những vị trí, chức vụ công tác khác.

Về bảo vệ, cần xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, hướng dẫn cụ thể về nội dung, phương thức, quy trình phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm phải xây dựng phương thức, quy trình phối hợp, quy định rõ cơ quan có trách nhiệm nào phải xây dựng phương án bảo vệ người TC.

Cần có chế tài xử lý những người lợi dụng quyền TC để TC sai sự thật, đưa ra yêu cầu được bảo vệ đối với những tranh chấp dân sự, mâu thuẫn cá nhân.

Chính phủ cần ban hành Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực TC làm cơ sở đấu tranh, xử lý những trường hợp vi phạm luật trong lĩnh vực này, nhất là những đối tượng lợi dụng quyền TC để gây rối an ninh trật tự, xúc phạm cán bộ, công chức, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Văn Thanh