Diễn biến giá cổ phiếu DTA trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Các doanh nghiệp trên HSX là DTA, SRC, IFS và VOS công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty Cổ phần Đệ Tam (mã DTA) cho biết doanh thu quý 3 của công ty đạt 19,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 3,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 345 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 280,7 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của DTA đạt 61,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 2 tỷ và 1,5 tỷ đồng.

Theo DTA, tổng doanh thu quý 3/2011 cao hơn 0,42 tỷ đồng so với cùng kỳ (15,4 tỷ đồng), tuy nhiệm lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 280 triệu đồng chi đạt 8,68% so với cùng kỳ (3,2 tỷ đồng) là do thị trường bất động sản đóng băng; lãi suất vay cao, ảnh hưởng đến chi phí giá vốn. Mặt khác, công ty tăng thêm chương trình khuyến mãi, chiết khấu cho khách hàng.

cho biết doanh thu quý 3 của công ty đạt tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt tỷ đồng, EPS đạt

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của đạt tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt tỷ đồng, EPS đạt đồng.

* Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (mã SRC) cho biết doanh thu quý 3 của công ty đạt 321,3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 31 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 4,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của đạt 922,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế -1,96 tỷ đồng.

SRC cho biết, doanh thu bán hàng quý 3 tăng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ (307,3 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế giảm 930 triệu đồng (6,3 tỷ đồng) là do giá bán cao su và giá nguyên liệu tăng cao so với quý 3/2010 làm cho lợi nhuận giảm gần 382 triệu đồng; chi phí tài chính do chi phí lãi vay ngân hàng tăng làm giảm lợi nhuận 136,4 triệu đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp làm cho lợi nhuận tăng hơn 1 tỷ đồng; Ngoài ra, các khoản giảm trừ doanh thu tăng 2,8 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tăng 45,2 triệu đồng; thu nhập khác tăng 530,6 triệu đồng; chi phí khác tăng 139,8 triệu đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 901,4 triệu đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 930,2 triệu đồng so với quý 3/2010.

Năm 2011, SRC đặt kế hoạch với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 490,4 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.345,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 42 tỷ đồng; cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS) cho biết doanh thu hợp nhất quý 3 của công ty đạt 9,4 triệu USD; lợi nhuận gộp đạt 1,6 triệu USD; lợi nhuận thuần -686,2 ngàn USD, lợi nhuận sau thuế -767,6 ngàn USD, EPS -0,02634 đồng/cổ phiếu.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của IFS đạt 43,2 triệu USD; lợi nhuận trước và sau thuế -707 ngàn USD, EPS 0,02632 đồng.

IFS cho biết về doanh thu bán hàng quý công ty đạt 9,4 triệu USD, đạt khoảng 75% so với cùng kỳ (12,6 triệu USD) là do tình hình lạm phát quý 3 còn khá cao, tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng làm giảm đáng kể doanh số bán hàng của công ty. Chi phí giá vốn hàng hàng bán đạt 82% doanh số bán hàng, trong khi cùng năm trước là 78% (tăng 4%) do chi phí vay vốn cao, nhà cung cấp đông loạt tăng giá các nguyên liệu chủ yếu như lon nhôm, đường, vật liệu, bao bì... Mặt khác, giá bán không tăng, doanh số bán ra giảm.

Mặt khác, trong quý 3, chi phí lãi vay của nhóm công ty là 387 ngàn USD giảm 21% so với cùng kỳ năm 2010 là do công ty nhận được khoản vay nước ngoài trị giá 10 triệu USD với lãi suất 17%/năm. Công ty đã cơ cấu lại nguồn vốn vay bằng cách hoàn trả toàn bộ khoản vay từ công ty con (Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava) cho ngân hàng VietcomBank chi nhánh Đồng Nai và thanh toán toàn bộ khoản vay từ Ngân hàng Việt Á dẫn đến chi phí lãi vay giảm. Tuy nhiên, trong quý 3/2011, lãi suất cho vay của ngân hàng tăng cao (lên 19%) đã ảnh hưởng đến chi phí vay và tổng doanh thu của công ty. Ngoài ra, công ty còn phải chịu khoản chi phí bán hàng tăng cao do chi phí vận chuyển tăng do do xăng dầu tăng và công ty đã điều chỉnh tăng lương cho đôi ngũ bán hàng...

IFS thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu thuần giảm khoảng 17% so với năm 2010 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2011 khoảng 0.22%.

* Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (mã VOS) công bố doanh thu quý 3 đạt 720,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 42,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần -54,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -52,8 tỷ đồng, EPS -377 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VOS đạt 2.186,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -gần 50 tỷ đồng; EPS -357 đồng.

VOS cho biết, lợi nhuận sau thuế lỗ chủ yếu là do chi phí đầu vào tăng cao, đặc biệt là chi phí nguyên nhiên liệu, dầu nhờn, vật liệu làm cho kinh doanh của đội tài không hiệu quả. Mặt khác, công ty tiếp tục phải chịu khoản chi phí tài chính lớn do vay lãi của các tổ chức tín dụng trong nước và biến động tỷ giá, vì vậy doanh thu quý 3 này có tăng so với cùng nhưng vẫn lỗ. Quý 3/2010, công ty có 97 tỷ đồng lợi nhuận khác do thanh lý 2 tàu là Đại Long và Đại Hùng.

Năm 2011, công ty thông qua mục tiêu với tổng doanh thu đạt 3.340 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng; cổ tức 9%.