(SGGPO).- Từ ngày 1-6-2013 đến ngày 31-12-2016 sẽ tiến hành tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc. Phạm vi điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng sẽ được tiến hành trên toàn bộ các tỉnh có rừng trong toàn quốc. Đó là nội dung của Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo dự án này, từ tháng 6-2013 đến tháng 62014, sẽ tổ chức triển khai dự án tại 13 tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2014, thực hiện tại 25 tỉnh; năm 2015, thực hiện tại 20 tỉnh và sẽ tổng kết, công bố số liệu tổng kiểm kê rừng vào năm 2016.

Đối tượng điều tra, kiểm kê rừng là toàn bộ hiện trạng rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp và hiện trạng rừng ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp; các trạng thái thực bì trên đất chưa có rừng; diện tích đất chưa có rừng được giao và cho thuê với mục đích phát triển rừng; chủ rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng, đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hoặc đã được giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng, đất rừng.

PHAN THẢO