Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư mới đây, Tổng công ty Sông Đà cho biết, hầu hết các công trình thủy điện lớn ở trong nước thuộc thế mạnh của Tổng công ty đã kết thúc.

Tong cong ty Song Da lo thieu viec - Anh 1

Bên cạnh đó, Tổng công ty tham gia vào các phân khúc xây lắp khác phải cạnh tranh khốc liệt với doanh nghiệp trong và ngoài nước nên áp lực việc làm cho cán bộ, nhân viên và lực lượng máy móc, thiết bị của Tổng công ty rất lớn.

Năm 2017, Tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng; kế hoạch này giảm mạnh so với kết quả thực hiện 2016 của Tổng công ty là 13.599 tỷ đồng và 370 tỷ đồng.

Liên quan đến tiến độ cổ phần hóa, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty. Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ, Tổng công ty đã rà soát, hoàn chỉnh phương án cổ phần hóa và báo cáo Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hải Minh

Hải Minh