Dự kiến quý IV/2016, Tổng công ty Sông đà sẽ đạt 4.000 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng công ty ước thực hiện cả năm 2016 sẽ là 13.599 tỷ đồng doanh thu và 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tức vượt 72% kế hoạch đã đề ra.

Tổng công ty Sông Đà mới đây đã công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, Tổng công ty Sông Đà cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Cụ thể, Tổng giá trị SXKD 9 tháng đầu năm 2016 của công ty đạt 11.860 tỷ đồng, tức hoàn thành 82% kế hoạch năm, Doanh thu đạt 9.599 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm, Lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm.

Riêng quý III/2016, Tổng giá trị SXKD của công ty đạt 4.422 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt 3.307 tỷ đồng và 173 tỷ đồng.

Tong cong ty Song Da: 9 thang vuot 39% ke hoach loi nhuan nam, quy 4 IPO - Anh 1

9 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành chuyển giao phần vốn nhà nước tại CTCP XMHL; Hoàn thành thoái vốn TĐ Bình Điền, SĐ Hoàng Long, XLDV Sông Đà, Sông Đà Hà Nội, Quỹ VIF, thép Việt Ý. Hoàn thành CPH công ty nhà Khánh Hòa; BXD đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án CPH Công ty mẹ TCT.

Hoàn thành phát điện TM1 thủy điện Xêkaman 1 (XKM1), đã thả lắp đặt Roto TM2 đảm bảo mục tiêu phát điện vào tháng 10/2016; Phát điện TM2 thủy điện Lai Châu và Huội Quảng.

Trong quí III/2016 giá trị trúng thầu toàn TCT là 1.180 tỷ đồng.

Quý IV, Tổng công ty Sông Đà đặt kế hoạch hoàn thành thoái vốn tại các dự án thủy điện Hương Sơn, Đăkdring, Nậm Mức, Điện Miền Bắc I, Sông Chảy 5; hoàn thành tăng vốn điều lệ CTCP Thủy điện Nậm Chiến; hoàn thành IPO Công ty mẹ; thu hồi vốn tại các công trình trọng điểm với số tiền 1.310 tỷ đồng; phấn đấu trong quý IV/2016 toàn Tổng công ty trúng thầu với giá trị khoảng 2.500 tỷ đồng.

Dự kiến quý IV/2016, Tổng công ty Sông đà sẽ đạt 4.000 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng công ty ước thực hiện cả năm 2016 sẽ là 13.599 tỷ đồng doanh thu và 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tức vượt 72% kế hoạch đã đề ra.

Tong cong ty Song Da: 9 thang vuot 39% ke hoach loi nhuan nam, quy 4 IPO - Anh 2