Tôi là thương binh nặng, được Nhà nước cấp cho một căn nhà tình nghĩa. Nay cuộc sống của vợ chồng có nguy cơ tan vỡ. Vậy xin hỏi, khi ly hôn, căn nhà này là tài sản của riêng tôi hay tài sản chung của hai vợ chồng?

Đỗ Ngọc Phú (TP. Vĩnh Yên) Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 32, Luật Hôn nhân và Gia đình thì "Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung". Khoản 1, Điều 13, Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 3/10/2001 quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình cũng quy định "Việc nhập tài sản là nhà ở, quyền sử dụng đất và các tài sản khác có giá trị lớn thuộc sở hữu riêng của một bên vợ hoặc chồng vào tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 32 của Luật Hôn nhân và Gia đình phải được lập thành văn bản, có chữ ký của cả vợ và chồng. Văn bản đó có thể được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật". Tại Khoản 1.1, Mục 1, phần III, Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình hướng dẫn việc giải quyết tranh chấp về tài sản do Nhà nước cấp cho người có công với cách mạng như sau: Trường hợp người có công với cách mạng được nhận tài sản trong thời kỳ hôn nhân khi họ còn sống thì tài sản đó được coi là tài sản riêng của người đó, trừ trường hợp họ đã nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng. Theo những quy định nêu trên, nếu anh được Nhà nước cấp căn nhà tình nghĩa, nhưng vợ chồng anh không có thỏa thuận bằng văn bản về việc nhập ngôi nhà này vào tài sản chung của vợ chồng thì ngôi nhà tình nghĩa này thuộc quyền sở hữu riêng của anh. Khi ly hôn, tòa án sẽ không xem xét để chia ngôi nhà này cho người vợ. XH-BĐ