(Forever's Blog) -- Cuộc đời mỗi con người đều như một dòng sông không bao giờ phẳng lặng.