Thị trường vẫn đang được trông chờ vào các quỹ đầu tư và tổ chức, tuy nhiên hy vọng được ở các tổ chức này hay không lại là một vấn đề khác.