TTXVN

Toan quan da som to chuc quan triet va trien khai thuc hien Chi thi 05 - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo tại Hội nghị cho biết, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã sớm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, bảo đảm kịp thời, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Thông qua quán triệt, học tập, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân nhận thức đúng, đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.