NDĐT – Thay vì chỉ có một tầng có thể xoay chuyển như ở nhiều tòa nhà trên khắp thế giới, tất cả các tầng trong tòa nhà sắp xây ở Dubai đều có thể xoay chuyển.