(CAO) Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở GD và ĐT phối hợp hội khuyến học và các đơn vị có liên quan tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013". Với chủ đề "Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả", các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp ngành giáo dục tổ chức khai giảng các lớp học: bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ...

(CAO) Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở GD và ĐT phối hợp hội khuyến học và các đơn vị có liên quan tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013". Với chủ đề "Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả", các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp ngành giáo dục tổ chức khai giảng các lớp học: bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ...

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 diễn ra từ ngày 30-9 đến hết ngày 6-10.