(PLO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai tốt việc thi hành Hiến pháp với trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung hàng trăm đạo luật, pháp lệnh, hàng ngàn văn bản dưới luật...

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 chiều qua (17/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo đã biểu dương sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai tốt Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp với trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó ưu tiên các luật về tổ chức bộ máy.

Chủ động, tích cực trong tổng kết, đề xuất nội dung sửa đổi

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày cho biết, trong quá trình tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban Chỉ đạo đã nghiêm túc triển khai ngay từ đầu các nhiệm vụ được giao, bám sát kế hoạch của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Chính phủ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Vì vậy, so với các lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trước đây, lần này Chính phủ đã rất chủ động, tích cực tham gia sớm, liên tục và sâu vào quá trình tổng kết thực tiễn, đề xuất, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Qua rà soát cho thấy, có nhiều nội dung của Hiến pháp sửa đổi đã được xây dựng trên cơ sở ý kiến của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chính phủ và chính quyền địa phương.

“Có được những kết quả nêu trên là nhờ sự chỉ đạo thống nhất, quyết liệt ngay từ đầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự chủ động, nghiêm túc triển khai của Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, Cơ quan thường trực (Bộ Tư pháp), Văn phòng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cũng như sự tham gia tích cực của một số Bộ, ngành địa phương” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng cho biết, hoạt động của Ban Chỉ đạo vẫn còn một số điểm hạn chế. Nguyên nhân, về khách quan, đó là quá trình triển khai hoạt động tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp dược diễn ra trong thời gian ngắn. Các Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng được đưa ra trong thời gian ngắn, chưa đủ để Ban Chỉ đạo thu hút rộng rãi sự tham gia góp ý của các thành viên. Về chủ quan, sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo là không đồng đều…

Năm 2014: Tạo bước đột phá mới trong xây dựng thể chế

Về kiến nghị, đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: trên cơ sở Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp, Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, ngày 18/1 sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác pháp chế 2014 nhằm lấy ý kiến hoàn thiện trình Chính phủ tại phiên họp tới để xem xét ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Hiến pháp.

Để đảm bảo việc triển khai thi hành Hiến pháp được hiệu quả, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Bộ, ngành, địa phương mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mà nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế như thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2014.

Đối với các Bộ, ngành, đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương sớm xây dựng kế hoạch của Bộ, ngành mình nhằm thực hiện kế hoạch của Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo, đồng thời Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, năm 2014 được xác định là năm phải tạo được bước đột phá mới trong xây dựng thể chế, huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy đầu tư, kinh doanh, phục hồi đà tăng trưởng kinh tế.

Từ định hướng này của Chính phủ, với những bài học kinh nghiệm thu được từ tổng kết, nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp vừa qua, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai tốt Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về thi hành Hiến pháp với trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung hàng trăm đạo luật, pháp lệnh, hàng ngàn văn bản dưới luật, trong đó ưu tiên trước hết là văn bản về tổ chức bộ máy, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.